10 CASOS EN QUÈ ESTÀS OBLIGAT A PRESENTAR DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020

 1. Les teves nòmines de 2020 han estat superiors a 22.000 euros bruts. Si has tingut un sol pagador i has cobrat més de 22.000 euros bruts, estàs obligat a declarar.
 2. Els teus ingressos per ERTO han estat superiors a 1.500 euros bruts el 2020. Si a part de la teva nòmina has cobrat per ERTO o per atur més de 1.500 euros bruts, estàs obligat a declarar.
 3. Has rescatat el teu pla de pensions el 2020. Si t’has quedat sense feina i has pogut rescatar el teu pla de pensions o si has arribat a l’edat de jubilació i has rescatat el teu pla de pensions, estàs obligat a declarar.
 4. Has cobrat l’Ingrés Mínim Vital durant el 2020. Si durant el 2020, has cobrat l’Ingrés Mínim Vital, tu i tots els membres de la teva família esteu obligats a declarar.
 5. Has realitzat alguna venda d’immobles el 2020. Si has venut algun immoble, solar o finca rústica durant el 2020, estàs obligat a declarar.
 6. Has venut accions en 2020. Si durant el 2020 has venut accions o fons d’inversió, estàs obligat a declarar.
 7. Has tingut immobles llogats durant el 2020. Si durant el 2020, has tingut cases, pisos, finques rústiques o locals llogats, estàs obligat a declarar. I si no els has tingut llogats però el 1,1% de la valor cadastral revisat dels teus immoble supera els 1.000 euros (o el 2% en el cas que no estigui revisat), també estàs obligat.
 8. Has estat d’alta d’autònoms durant el 2020. Si durant el 2020, has estat d’alta d’autònoms encara que només sigui un dia, estàs obligat a declarar.
 9. Has cobrat alguna subvenció durant el 2020. Si durant el 2020, has cobrat alguna ajuda de l’ajuntament o subvenció de la conselleria, estàs obligat a declarar.
 10. Tens dret a alguna deducció familiar o per habitatge el 2020. Si tens dret a la deducció per maternitat, per família nombrosa, per discapacitat d’algun descendent o ascendent i no les has cobrat per anticipat, estàs obligat per poder cobrar-les. Si tens dret a la deducció per habitatge habitual o lloguer del teu habitatge habitual, també estàs obligat per poder cobrar-la.

Si tens algun dubte, pots posar-te en contacte amb mi aquí. I si estás en algun d’aquests casos, pots demanar cita per a la declaració de la renda aquí.

MESURES EXCEPIONALS EN L’AMBIT DE L’IMPOST SOBRE ESTADES TURISTIQUES A LES ILLES BALEARS PER A L’EXERCICI DE 2021

El passat 25 de gener es van aprobar, en l’ambit de l’impost sobre estades turístiques en les Illes Baleares, les següents mesures excepcionals i urgents per a l’exercici fiscal de 2021:

 1. Règim excepcional de renúncia al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques en les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021: els substituts del contribuent poden renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques de les Illes Balears fins el 31 de març de 2021, sempre que, en cas d’activitat a partir de l’1 de gener de 2021, el substitut compleixi amb les obligacions documentals i registrals pròpies del règim d’estimació directa. La renúncia al règim d’estimació objectiva determina la inclusió en el règim d’estimació directa únicament durant l’exercici fiscal de 2021, sense necessitat de revocació i sense que s’entengui prorrogada tàcitament per als exercicis fiscals següents. El mateix règim s’ha d’aplicar als substituts que hagin renunciat al règim d’estimació objectiva al llarg del mes de desembre de 2020, llevat que revoquin la seva renúncia en els termes que es regulen en el següent apartat.
 2. Règim excepcional de revocació de la renúncia al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2021: els substituts del contribuent que durant l’exercici de 2021 hagin d’aplicar el règim d’estimació directa en l’impost sobre estades turístiques per raó d’haver renunciat abans de l’1 de gener de 2021 a l’aplicació del règim d’estimació objectiva, poden revocar la seva renúncia fins el 31 de març de 2021. La revocació a la renúncia al règim d’estimació objectiva determina la inclusió en el règim d’estimació objectiva durant l’exercici fiscal de 2021 i els següents, sens perjudici que, si s’escau, es torni a renunciar al règim d’estimació objectiva.

En el règim d’estimació directa, les obligacions materials i formals són les següents:

a) Rebre, conservar i numerar les declaracions que presentin els contribuents (turistes), i també els justificants de les exempcions que hi siguin aplicables (per exemple, en els casos de menors de 16 anys, s’ha d’exigir el llibre de família, el document d’identitat, el passaport o qualsevol altre document que acrediti l’edat, i se n’ha de conservar una fotocòpia).

b) En tot cas, emetre, conservar i numerar els justificants (factures) d’exigència i del pagament del tribut que fa el contribuent.

c) Portar els llibres de registre següents:

— Llibre de registre de declaracions (liquidacions de l’impost).

— Llibre de registre de justificants de pagament emesos (factures emeses).

d) Dur a terme quatre autoliquidacions trimestrals durant l’exercici (model 700).

e) Presentar un resum anual durant el mes d’abril (model 790).

En quan al Llibre de registre de declaracions: Els substituts del contribuent han de numerar correlativament els fulls que formen el llibre de registre de declaracions rebudes i totes les declaracions subscrites pel contribuent, i han de registrar, per a cada declaració, el número de declaració, el nom del contribuent, el número del document d’identificació, el nombre de dies d’estada i, si s’escau, l’exempció aplicada. En el cas de declaració conjunta, s’han d’indicar a més el nombre de contribuents a qui es refereix la declaració i, si és procedent, el nombre dels exempts i el número d’habitacle que ocupen tots.

En quan al Llibre de registre de justificants de pagament emesos (factures emeses): Els substituts del contribuent han de portar un llibre de registre dels justificants de pagament emesos, els fulls del qual s’han de numerar correlativament. S’han d’inscriure en el llibre de registre, un per un, els justificants emesos i s’hi ha de consignar el número i, si s’escau, la sèrie; la data d’emissió; el número de declaració a la qual fa referència; el nom i els llinatges i el número d’identificació fiscal o de passaport del subjecte que efectua el pagament; la base imposable, el tipus de gravamen i la quota tributària, i també si es tracta o no d’un justificant derivat d’una declaració conjunta o individual. En el cas de declaració conjunta, s’ha de fer constar el total de la base imposable i de la quota tributària que figura en el justificant de pagament emès. També s’han de registrar, amb la separació deguda i clarament diferenciats dels altres, els justificants de pagament emesos que hagin estat anul·lats o que generin una devolució. En aquest cas s’ha d’indicar la quota negativa resultant i el número de justificant que anul·la o que genera la devolució. En acabar cada full del llibre de registre s’ha de reflectir el saldo acumulat de la suma aritmètica de les quotes positives o negatives resultants. Així mateix, s’ha de reflectir el saldo pertinent que correspongui a cada període de liquidació de l’impost.

Si estas interessat en renunciar al règim d’estimació objectiva, des l’Assessoria Online Serra oferim el servei de tarifa plana que inclou: presentar la renuncia elaborar els llibres registre de declaracions i factures emeses, presentar les quatre autoliquidacions trimestrals i el resum anual. També aportam models de declaracions i de factures perque les elaboris correctament. Pots demanar més información aquí.

PRESTACIÓ EXTRAORDINARIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT A PARTIR DE JULIOL

Els autònoms que hagin estat cobrant fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat, a partir del juliol tindran dues opcions:

A. Si ha pogut recuperar la seva activitat, tindran automàticament una exempció en les quotes dels mesos de juliol, agost i setembre.

– Al juliol: l’exempció será del 100% sobre la cotització d´aquest mes.

– A l’agost: l’exempció será del 50% sobre la cotització.

– Al setembre: l’exempció será del 25% sobre la cotització.

B. Si encara veu reduïda la seva facturació més d’un 75%, podrá sol·licitar prestació per cessament d’activitat, compatible amb el desenvolupament de l’activitat.

A més, es contempla la creació d’una prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms de temporada, aquells que concentren la seva activitat en els mesos d´estiu.

Els requisits per accedir a la prestació extraordinaria per cessament d’activitat són:

– Acreditar un descens d’ingressos d’un 75% durant el tercer trimestre, respecte el mateix durant 2019.

– No obtenir rendiments nets superiors a 5.818.75 € durant el tercer trimestre de 2020.

– Estar afiliat al RETA o Règim Especial de Treballadors de la Mar.

– Trobar-se al corrent en el pagament de quotes a Seguretat Social. Si no ho està en la data de cessament d’activitat, se li «convidarà» a que realitzi el pagament en el termini de 30 dies.

– Haver cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat com a mínim durant 12 mesos.

– No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació.

– Si tenen treballadors al seu càrrec, hauran d’acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social.

Per poder sol·licitar la prestació no pots donar-te de baixa en el RETA, ja que es tracta d’un cessament, no una baixa. Si et dones de baixa, no podràs acollir-te, i a sobre perdràs la tarifa plana (si estaves acollit).

QUINES MESURES TRIBUTÀRIES I LABORALS PER AUTÒNOMS S’HAN PRES A CAUSA DEL COVID 19?

Mesura tributària nº 1. Ajornament de deutes tributaris fins el 30 de maig 2020. Per a un autònom, aquests deutes tributaris són les declaracions del primer trimestre 2020. Normalment, es pot ajornar el model 130 (Pagament a compte) i el model 303 (IVA). Aquesta mesura permet ajornar també els models de retencions com el 111 (Retencions treballadors i professionals), el model 115 (retencions lloguers) i el model 123 (retencions d’interessos o dividends). Aquest ajornament extraordinari pel COVID 19 consisteix a ajornar aquests deutes tributaris fins a 6 mesos, en un sol termini i durant els 3 primers mesos, no es paguen interessos. És a dir, si ajornes a 3 mesos (20 de juliol) pagaràs el mateix que havies de pagar el 20 d’abril.

Mesura tributària nº 2. Suspensió dels terminis administratius. Normalment si reps una carta d’Hisenda (un requeriment o liquidació provisional) disposes de 10 dies per contestar. Si abans del 18 de març vas rebre una carta d’Hisenda i els 10 dies acabaven després del 18 de març, disposes fins al 30 d’abril per contestar aquesta carta. Si has rebut la carta després del 18 de març, disposes fins al 20 de maig per contestar.

Mesura tributària nº 3. Venciments dels ajornaments ja concedits. Si ja tenies un ajornament concedit amb anterioritat al 18 de març que vencia entre el 18 de març i el 30 d’abril. L’últim dia per a pagar sense incrementar els interessos és el 30 d’abril. Si vencia entre l’1 de maig i el 20 de maig, l’últim dia per pagar és el 20 de maig sense incrementar els interessos.

Mesura laboral nº 1. Baixa laboral per a autònoms infectats per COVID 19. Els autònoms infectats per COVID 19 tenen dret a sol·licitar la baixa laboral i no es considerarà per malaltia comuna sinó per accident laboral. És a dir, per malaltia comuna, es comença a cobrar la prestació a partir del 4rt dia de baixa, en canvi, per accident laboral, l’autònom percebrá la baixa des del primer dia de baixa. L’import de la prestació és el 75% de la base de cotització, és a dir, per a la quota mínima són 708,30 euros mensuals. S’ha de seguir pagant la quota d’autònoms.

Mesura laboral nº 2. Atur pels autònoms. Si la teva activitat ha quedat suspesa pel COVID 19 o pots demostrar que s’ha reduït la teva facturació més d’un 75%, pots accedir a la prestació per atur extraordinària pel COVID 19. L’import d’aquesta prestació és el 70% de la base de cotització, és a dir, per a la quota mínima són 661 euros mensuals. La durada d’aquesta prestació és d’un mes. Si l’estat d’alarma s’allarga més, es prorrogarà fins que finalitzi l’estat d’alarma. No cal donar-se de baixa d’activitat i has de seguir pagant la quota d’autònoms, al menys la quota del mes de març.

S’ha parlat de l’exempció del pagament de la quota d’autònoms però només afecta aquells que tinguin dret a l’atur dels autònoms. Aquest mes de març s’ha de pagar la quota i si et concedeixen l’atur dels autònoms, pots sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts.

ENCARA NO HE COBRAT LA DECLARACIÓ DE LA RENDA QUÈ PUC FER?

Si encara no has cobrat la declaració de la renda, has de saber, en primer lloc, que Hisenda disposa de 4 anys per revisar la declaració de la renda des del moment en què finalitza el termini de voluntari per presentar la declaració. Si et surt a retornar, i aquesta devolució es realitza en els primers 6 mesos, Hisenda et retornarà l’import de la declaració. A partir dels 6 mesos, Hisenda està obligada a pagar-te l’import de la declaració més els interessos.

Si en 6 mesos, Hisenda no ha procedit a realitzar la devolució, és convenient revisar el teu expedient de renda per comprovar que no hi ha cap requeriment. Si n’hi hagués un, un cop notificat, disposes de 10 dies hàbils per contestar-lo.

Normalment els requeriments poden ser per moltes raons, els més comuns són: no declarar tots els ingressos de l’esborrany o et demanen justificar alguna deducció que t’has aplicat.

Si tu estàs segur que has declarat tots els ingressos i les deduccions que t’has aplicat ja les has justificat en alguna ocasió, simplement espera a dia 3 de gener que és el dia en què es comencen a pagar els interessos.

No obstant això, si encara no has cobrat la declaració de la renda i no vols esperar a dia 3 de gener perquè vols assegurar-te que no tens cap requeriment, deixa que revisi el teu expedient demanant una cita aquí.

QUE PASA SI PRESENT LA DECLARACIÓ FORA DE TERMINI?

Què em passaria si presentàs la declaració fora de termini? Les conseqüències de no presentar la declaració en termini depenen de si estàs obligat o no a declarar. Si no estàs obligat a declarar, no et passarà res.

Tant si estàs obligat com si no i la declaració et surt a retornar però presentes la declaració fora de termini, has de saber que Hisenda et pot sancionar amb 100 euros. I si pagues aquesta sanció en els terminis que marca Hisenda, et podràs beneficiar d’una reducció per pagament del 25% i la sanció et quedaria en 75 euros.

I què passa si estic obligat i surt a pagar? Si estàs obligat, la declaració surt a pagar, presentes la declaració fora de termini i no hi ha requeriment previ d’Hisenda, se t’aplicaran els recàrrecs extemporanis de l’article 27 de la LGT. És a dir, si no han passat més de 3 mesos entre la finalització del termini voluntari i la data en què presentes la declaració, se t’aplicarà un recàrrec del 5% sobre el deute que has de pagar. Si han passat entre 3 i 6 mesos des de la finalització del període voluntari, el recàrrec serà del 10%. Si han passat entre 6 i 12 mesos, el recàrrec serà del 15%. I si han passat més de 12 mesos, el recàrrec serà del 20%.

I què passa si reb un requeriment d’Hisenda? A més de pagar els recàrrecs anteriors, Hisenda et pot imposar una sanció entre el 50% i el 150% sobre l’import del deute. Si no recorres la sanció, t’aplicarà una reducció de conformitat del 30% i si pagues en el termini que Hisenda estableixi, t’aplicarà una reducció per pagament del 25%.

Si vols saber com et surt la declaració de la renda, demana cita aquí.

Paga els imposts, els justos!

COM PUC PAGAR LA RENDA?

La campanya de la renda 2018 acaba el pròxim 1 de juliol de 2019, no obstant, si la declaració de la renda surt a pagar, l’últim dia per domiciliar el pagament és dia 26 de juny de 2019. Com puc pagar la renda?

Abans del 26 de juny de 2019, es pot pagar la renda en un sol pagament domiciliat i et carregaran l’import dia 1 de juliol 2019. Es pot pagar la renda en 2 pagaments domiciliats sense interessos, és a dir, el primer termini, el 60% de l’import, t’ho carregaran dia 1 de juliol 2019 i el segon termini, el 40% de l’import, t’ho carregaran dia 5 de novembre de el 2019.

Després del 26 de juny de 2019, es pot pagar la renda en un sol pagament mitjançant NRC o en 2 pagaments, el primer termini, mitjançant NRC i el segon termini, es pot domiciliar.

Una altra forma de pagar la renda és sol·licitant ajornament, on indiques els fraccionaments, la data a partir de quan pots començar a pagar i el motiu del fraccionament. En aquest cas, si hauràs de pagar interessos que per al 2019 és el 3,75% i si el deute és inferior a 30.000 euros no hauràs de presentar avals.

¿QUINES DESPESES SÓN DEDUïBLES DE LA NÓMINA EN LA RENDA?

Les despeses deduïbles de la nòmina o dels rendiments del treball són:

– Les cotitzacions a la Seguretat Social,

– Les cotitzacions a col·legis d’orfes,

– Les quotes a sindicats,

– Les quotes col·legials obligatòries amb un límit de 500 euros,

– Les despeses de defensa jurídica derivats de litigis amb l’empresa per a la qual treballes fins a un màxim de 300 euros.

– Les despeses de locomoció. No s’han d’incloure en els ingressos del treball, les quantitats percebudes en concepte de despeses de locomoció ocasionats pel desplaçament fora del centre de treball per realitzar-la en un lloc diferent, independentment que sigui dins o fora del municipi del centre de treball habitual. Si el treballador utilitza mitjans de transport públic, es pot deduir l’import que es justifiqui mitjançant factura. En un altre cas, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, es podrà descomptar 0,19 euros per quilòmetre recorregut més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

– Les despeses de manutenció i estada. No s’han d’incloure en els ingressos del treball, les quantitats percebudes pel treballador en concepte de dietes i assignacions per a despeses de viatge destinades a compensar les despeses normals de manutenció i estada en restaurants, hotels i altres establiments d’hostaleria, meritades per despeses en municipi diferent del lloc del treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva residència. Pernoctant en un municipi diferent, les despeses d’estada serà les despeses que es justifiquin mitjançant factura o 15 € / dia si s’ha pernoctat a Espanya o 25 € / dia si s’ha pernoctat a l’estranger. I les despeses de manutenció seran de 53,34 € / dia si s’ha pernoctat a Espanya i de 91,35 € / dia si s’ha pernoctat a l’estranger. Sense pernoctar en un municipi diferent, les despeses de manutenció seran de 26,67 € / dia a Espanya o 48,08 € / dia a l’estranger.

– Les despeses de mudança. En el cas d’un trasllat de centre de treball que exigeixi un canvi de residència, el treballador es podrà descomptar les despeses de locomoció i manutenció del treballador i els seus familiars durant el trasllat i les despeses de trasllat del mobiliari i estris.

No son despeses deduïbles de la nòmina però també resten dels rendiments del treball, les següents reduccions:

Amb caràcter general, 2.000 euros per a tots els contribuents que obtinguin rendiments del treball.

També hi ha una reducció de 2.000 euros per a aquelles persones aturades que acceptin una feina situada en un municipi diferent al del seu habitatge habitual. Els requisits són: estar inscrits en l’INEM i que aquest treball impliqui un canvi de residència habitual al nou municipi.

També hi ha una reducció per a aquells contribuents amb rendes baixes. Quan l’impost corresponent al període impositiu 2018 s’hagués meritat amb anterioritat a 5 de juliol de 2018, s’aplica una reducció màxima de 3.700 euros als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 14.450 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros. Quan l’impost corresponent al període impositiu 2018 s’hagués meritat a partir del 5 de juliol del 2018, aquesta reducció, que s’aplicarà als contribuents que obtinguin uns rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros, minorar el rendiment net del treball com a màxim en 5.565 euros.

Aquestes són les despeses deduïbles de la nòmina, si vols que un expert assessor fiscal revisi la teva declaració de la renda, demana cita aqui.

ESTIC OBLIGAT A PRESENTAR LA DECLARACIÓ?

Per saber si tens o no l’obligació de presentar la declaració de la renda, et faré una petita enquesta i en acabar, sabràs el resultat. Abans de començar, has de saber que si has cobrat alguna subvenció superior a 1.000 euros o has estat d’alta d’autònoms, no cal que facis l’enquesta perquè segur que estàs obligat a declarar. Per poder contestar aquesta enquesta cal que tinguis a mà les teves dades fiscals. Comencem:

– Has guanyat més de 22.000 euros bruts?

Si la resposta és afirmativa, estàs obligat a presentar la declaració de la renda i et recomano que llegeixis l’últim paràgraf d’aquest post.

Si la resposta és negativa, passa a la següent pregunta.

– Has cobrat més de 12.000 euros bruts?

Si la resposta és negativa, no estàs obligat a presentar la declaració de la renda però et recomano que llegeixis l’últim paràgraf d’aquest post.

Si la resposta és afirmativa, passa a la següent pregunta.

– Has cobrat de dos pagadors o més?

Si la resposta és negativa, no estàs obligat a presentar la declaració de la renda però et recomano que llegeixis l’últim paràgraf d’aquest post.

Si la resposta és afirmativa, passa a la següent pregunta.

– Si ordenats per import, els ingressos del segon i següents pagadors, superen els 1.500 euros?

Si la resposta és negativa, no estàs obligat a presentar la declaració de la renda però et recomano que llegeixis l’últim paràgraf d’aquest post.

Si la resposta és afirmativa, estàs obligat a presentar la declaració de la renda i et recomano que segueixis llegint.

Ara ja saps, si tens l’obligació de presentar o no la declaració de la renda. Si estàs obligat i vols que un assessor expert et presenti la declaració, pots demanar cita, a l’enllaç d’abaix. Encara que no estiguis obligat a presentar la declaració, jo et recomano que un assessor expert et revisi les teves dades fiscals per saber si et tornarán part de les retencions o per confirmar que realment no estàs obligat a presentar la declaració de la renda ja que hi ha altres motius pels quals pots estar obligat a presentar-la com la venda d’accions, la venda d’immobles, lloguers d’immobles, imputacions de renda, etc. O també, per poder-te aplicar les deduccions, es necessari presentar la declaració. Pots sol·licitar cita amb assessor expert en el següent enllaç.

RESERVA CITA AQUI

REQUISITS D’UNA FACTURA DEDUÏBLE

Per pagar els impostos justos, en la declaració d’IVA, cal disposar d’una factura completa per poder desgravar la quota d’IVA. Segons el reglament de facturació, els components mínims que han de constar en una factura perquè l’IVA sigui deduïble són els següents:
1. Ha d’estar identificada com a tal, és a dir, ha d’aparèixer la paraula “Factura”.
2. Ha d’estar numerada i datada.
3. Han d’estar identificats tant l’emissor com el receptor de la factura, mitjançant nom o raó social, domicili i número d’identificació fiscal, com a mínim.
4. Ha de tenir una descripció de les operacions realitzades.
5. Ha d’estar desglossada la base imposable de la quota d’IVA, així com informar del tipus d’IVA, és a dir, si es tracta del 21%, del 10% o del 4%.

Si has de fer una factura, has de comprovar que contingui aquests requisits mínims.

Quina diferència hi ha entre un tiquet i una factura?

Un tiquet o factura simplificada ha d’estar identificada com a tal i el seu import no pot ser superior a 400 euros IVA inclòs. El tiquet o factura simplificada compleix amb els requisits nº2, nº4 i part del nº 3, és a dir, només està identificat l’emissor. Com que no compleix tots els requisits, l’IVA d’un tiquet o factura simplificada no és deduïble. Per saber si et pots deduir la despesa ha de complir una sèrie de requisits que veurem la setmana que ve.