SOCIETATS DE NOVA CREACIÓ

Amb l’article 7 del Real Decret-Llei 4/2013, es va aprovar un tipus de gravamen reduït per a societats de nova creció:
El 15% per la part de la base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros.
El 20% per la part de la base imposable restant.
Només poden aplicar aquest tipus de gravamen aquelles entitats constituides a partir de 1 de gener de 2013 i que no pertanyin a cap grup d’empreses.
Només es pot aplicar aquest tipus de gravamen durant el primer periode impositiu i el següent en que la base imposable sigui positiva.
No es pot aplicar per calcular els pagaments fraccionats.