DEDUCCIÓ LLOGUER VIVENDA HABITUAL

Aquesta deducció va dirigida a aquells contribuents que visquin habitualment a una vivenda llogada i que la base imposable (casella 366+374) de la declaració de la renda sigui inferior a 24.1074,20 euros anuals.

L’import de la deducció és el 10,05% de les quantitats satisfetes en concepte de lloguer durant el 2013.

El límit d’aquesta deducció són 9.040 euros si la base imposable és igual o inferior a 17.707,20 euros, i si la base imposable está entre 17.707,20 i 24.107,20 euros, el límit s’ha de calcular amb la següent fórmula:

9.040 – [1,4125 x (BI – 17.707,20)].

En cas d’inspecció, la documentació per justificar aquesta deducció es el contracte de lloguer i els rebuts de lloguer pagats.