DOCUMENTS PER A DONARSE D’ALTA D’AUTÒNOM

Per a donarse d’alta d’autònom a la Tresoreria de la Seguretat Social, s’han d’aportar 3 documents:

– Fotocòpia DNI

– Model 036 d’Alta a Hisenda

– Model TA 521 de la Seguretat Social

Per emplenar el model 036 d’Alta a Hisenda es necessari saber l’epígraf de IAE al que es dedica o es vol dedicar, i les obligacions fiscals que implica (IVA i IRPF).

Per emplenar el model TA 521 es necessari un número de compte bancari, elegir una base de cotització i una mutua.