COM DECLARAR UN LLOGUER EN LA DECLARACIÓ DE LA RENDA?

En la declaració de la renda, hi ha 4 grans blocs de rendiments: del treball, del capital, d’activitats econòmiques, i guanys o pèrdues patrimonials. El lloguer d’una vivenda o d’un local comercial s’ha de declarar com a rendiments de capital immobiliari. I el lloguer vacacional? Si no es presten serveis d’hosteleria, el lloguer vacacional s’ha de declarar com a rendiments de capital immobiliari. En canvi, si es presten serveis d’hosteleria, com el servei de menjador, servei de netetga o canvi de llençols diari o amb una periodicitat inferior a l’estada vacacional o d’altres serveis anàlegs a l’indústria hotelera, el lloguer s’ha de declarar com a rendiments d’activitats econòmiques.

El pròxim post respondrà a la pregunta següent: M’he de donar d’alta d’autònom si vull llogar una vivenda?

ESTAN SUBJECTES A IVA ELS LLOGUERS?

Tots els lloguers estan subjectes a IVA segons els articles 4 i 5 de la Llei 37/1992 d’IVA, tan el lloguer de vivenda habitual, com el lloguer de vivenda vacacional i el lloguer de local comercial. Ara bé, l’article 20.1.23b de la Llei d’IVA estableix que el lloguer de vivenda esta exempte d’IVA. Per tant, el lloguer de local comercial esta subjecte i no exempte, i tributa al 21% d’IVA. El lloguer de vivienda vacacional, en principi, esta subjecte i exempte. A no ser que s’ofereixin serveis d’hosteleria com el servei de menjador, servei de netetga o canvi de llençols diàri o amb una periodicitat inferior a l’estada vacacional, o d’altres serveis anàlegs a l’indústria hotelera. Tan sol un d’aquests serveis fa que el lloguer de vivienda vacacional estigui subjecte i no exempte, i tributi al 10%. Es igual si aquests serveis els dóna el propietari o l’empresa comercialitzadora. No se considera que es prestin serveis d’hosteleria si la netetja es fa abans d’entrar i després de sortir els turistes.

ÉS INCOMPATIBLE LA DEDUCCIÓ PER VIVENDA HABITUAL I LLOGAR LA MEVA VH?

Si, és incompatible la deducció per vivenda habitual i el lloguer de la meva vivenda habitual. Perquè amb l’arrendament de la vivienda habitual s’incompleix el requisit per aplicar la deducció per vivenda habitual que és viure de manera efectiva i de caràcter permanent durant com a mínim tres anys.

I si he llogat la meva vivienda habitual el juliol i agost de 2017, ja no me puc aplicar la deducció per vivienda habitual?

No es fàcil donar una resposta, però anem per parts:

Període de dia 01/01/2017 a 30/06/2017. Suponsant que vares adquirir la vivenda i se varen aplicar deduccions per adquisició de vivenda habitual abans de l’any 2013, durant aquest període de 6 mesos et pots aplicar la deducció per vivienda habitual, que es el 15% de les quantitats pagades durant aquest período.

Període de dia 01/07/2017 a 31/08/2017. No te pots aplicar la deducció perquè és incompatible. Pero quan declaris el lloguer te pots desgravar els interessos del préstec que has pagat durant aquest període.

Període de dia 01/09/2017 a 31/12/2017. Si tens previst llogar la vivienda un altre cop l’any 2018, no te recoman que t’apliquis la deducció per vivenda habitual en aquest període. Ja que només es pot tornar aplicar si vius de manera efectiva i permanent durant 3 anys.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL MODEL 347

L’Agència Tributària ha avançat el termini per presentar les declaracions informatives del models 184 i 347 que s’havien de presentar abans del 28 de febrero i ara s’hauran de presentar abans del 31 de gener. Degut a les protestes de les asociacions d’assessors fiscals, ja que en el mes de gener hi ha una forta càrrega de treball amb la presentació de les declaracions del 4rt trimestre i els resums anuals, per a l’any 2018 es manté el termini de presentació del model 347 d’operacions amb terceres persones superiors a 3.005 €  a dia 28 de febrer però el model 184 declaració informativa de les entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i societats civils que no están subjectes a l’impost sobre societats) s’ha de presentar abans del 31 de gener.