QUIN RÈGIM DE L’ECOTAXA EM CONVÈ MÉS?

Hi ha dos sistemes per liquidar l’impost sobre estàncies turístiques (Ecotaxa). El règim en estimació directa consisteix en pagar l’impost recaudat i el règim en estimació objectiva (mòduls) consisteix en pagar una quantitat fixa anual en funció als mòduls que has elegit. Pots consultar com es calcula l’import a pagar en el post de la setmana passada.

La meva recomanació és l’estimació objectiva, en primer lloc, perquè té unes obligacions formals més reduïdes i en segon lloc, perquè pagues una quantitat fixa anual que te serveix per poder fer previsions de les despeses. A més, sempre hi haura una diferència entre aquesta quantitat fixa i la quantitat recaptada per l’Ecotaxa. Si has recaptat menys que aquesta quantitat fixa, no pots reclamar la diferència, i si has recaptat més que aquesta quantitat fixa, tampoc estas obligat a pagar aquesta diferència. Es possible que hi hagui anys que hi surtis guanyant i d’altres perdent pero t`hauras evitat les obligacions formals del règim d’estimació directa que segurament serán més costoses que la quantitat que haguis pogut perdre.

Les obligacions formals del règim de mòduls són:

  • L’alta amb el model 017 abans d’iniciar l’activitat. Només s’ha de presentar una vegada.
  • Si un any hi ha modificacions de l’alta inicial, s’ha de presentar un altre model 017 amb les modificacions en el mes de gener de l’any en curs.
  • Emetre justificant de pagament de l’Ecotaxa al client quan ho demani.
  • Realitzar el pagament de l’Ecotaxa entre el dia 1 de maig i el dia 30 de juny.

COM ES CALCULA EL RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS) DE L’ECOTAXA?

Per calcular l’import a pagar de l’Ecotaxa en el règim d’estimació objectiva (mòduls) necessitam saber: el número de places que tributen, el període anual d’explotació i la tarifa aplicable.

Número de places que tributen. Hem de tenir en compte que no tributen totes les places autoritzades ja que es considera que qualcuna d’aquestes places estarán ocupades per menors de 16 anys. La fórmula per calcular les places que tributen és:

Nº places autoritzades – [(Nº places autoritzades – 2) x 0,65]

Per exemple, en el cas d’una vivenda amb 6 places autoritzades, les places que tributen són 3,4 places.

Places que tributen= 6 – [(6 – 2) x 0,65] = 3,4 places

Període anual d’explotació. El període anual d’explotació no és el període que ha estat llogada la vivenda, si no que fa referència al número de dies que durant l’any, la vivenda esta disponible per ser llogada.

Nº PLACES OFERTADES Nº DIES ESTADA PER UNITAT
Més de 305 dies l’any 98
Entre 214 i 305 dies l’any 92
Entre 123 i 213 dies l’any 88
Entre 63 i 122 dies l’any 77
Menys de 63 dies l’any 46

 

Tarifa. La tarifa aprobada per a l’any 2018 és de 2 euros.

Per tant, que hauria de pagar una vivenda de 6 places que esta disponible per ser llogada durant 153 dies a l’any durant l’any 2018?

Nº de places que tributen x mòduls x tarifa

Ecotaxa 2018 = 3,4 x 88 x 2 = 598,40 €

QUE HE DE COBRAR AQUEST 2018 DE L’ECOTAXA?

La llei 13/2017 de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2018 ha modificat la tarifa que passa a ser de 2 € per dia i la bonificació per a l’any 2018 de la quota tributària per a les estades turístiques que es realitzin en temporada baixa passa a ser el 75%. Les tarifes són per dia i per persona major de 16 anys.

Temporada alta compren de l’1 de maig al 31 d’octubre.

Per estades inferiors a 9 dies: 2€/dia.

Per estades de 9 o més dies: 1 €/dia a partir del novè dia.

Temporada baixa compren de l’1 de novembre al 30 d’abril.

Per estades inferiors a 9 dies: 0,50 €/dia.

Per estades de 9 o més dies: 0,25 €/dia a partir del novè dia.

Exemple: 4 adults i 2 menors de 16 anys realitzen una estada de 10 dies en temporada alta.

Els menors de 16 anys están exemptes: 0 €

Adult: (8 dies x 2 €) + (2 dies x 1 €) = 18 €/ adult

Total impost a cobrar: 18€ * 4 adults = 72 €.

M’HE DE DONAR D’ALTA D’AUTÒNOMS SI VULL LLOGAR UNA VIVENDA?

Per llogar una vivenda, no es necessari donar-se d’alta d’autònoms. En el cas d’un local comercial, com que el lloguer en aquest cas esta subjecte i no exempte d’IVA, es necessari donar-se d’alta a Hisenda de l’epígraf 861 Lloguer de locals comercials i industrials; i cada trimestre s’ha de presentar declaració d’IVA. En el cas del lloguer vacacional, si no s’ofereixen serveis d’hosteleria, el lloguer esta subjecte i exempte d’IVA, per tant, no es necessari donar-se d’alta d’autònoms. Si s’ofereixen serveis d’hosteleria, com el servei de menjador, servei de netetga o canvi de llençols diàri o amb una periodicitat inferior a l’estada vacacional o d’altres serveis anàlegs a l’indústria hotelera, es considera que estas realitzant una activitat económica, i per tant, es necessari donar-se d’alta a Hisenda de l’epígraf 685 Allotjaments Turístics Extrahotelers, i d’alta d’autònoms a la Seguretat Social.