QUINES SÓN LES DESPESES DEDUÏBLES QUE NO ES PRORRATEGEN EN EL LLOGUER D’IMMOBLES?

Les despeses deduïbles són totes aquelles despeses necessàries per poder llogar l’immoble. A més, aquestes despeses s’han de prorratejar en funció del temps que l’immoble ha estat llogat. No obstant, hi ha una sèrie de despeses que no es prorrategen com són les despeses prèvies al lloguer:

 • Les despeses de conservació i reparació.(pintura, fontaneria, electricitat)
 • Les despeses de publicitat.
 • Les despeses de formalització de l’arrendament (contractes, rebuts, gestoria)

Han de ser despeses destinades a l’obtenció futura d’ingressos d’arrendaments i en cap cas, per gaudir de l’immoble, encara que sigui temporal, per part del propietari.

També hi ha un altre tipus de despeses deduïbles no prorratejables com són els saldos incobrables o de dubtós cobrament que hi entrarem amb més detall la semana que ve.

QUINES SÓN LES DESPESES DEDUÏBLES EN EL LLOGUER D’IMMOBLES?

Les depeses deduïbles són totes aquelles despeses necessàrias per poder llogar l’immoble.

 • Interessos i despeses financeres relacionades amb l’immoble llogat.
 • Tributs o taxes corresponents a l’immoble llogat com IBI, taxa de Fems, Clavegaram, etc.
 • Assegurances corresponents a l’immoble llogat de responsabilitat civil, robatori, incendi, etc.
 • Despeses de comunitat, neteja de jardins, porteria, etc, corresponents a l’immoble llogat.
 • Suministres o serveis a càrrec del propietari (aigua, telèfon, internet, electricitat).
 • Amortització de l’immoble i dels béns mobiliaris cedits conjuntament amb l’immoble.

Aquestes despeses si tenen un carácter anual, trimestral o mensual superior al període de temps que l’immoble ha estat llogat, s’han de prorratejar en funció dels dies o mesos que l’immoble ha estat llogat.

Existeixen altres despeses deduïbles que comentare la setmana que ve.

QUINA ÉS LA DOCUMENTACIÓ PER DONAR-SE D’ALTA EN L’IMPOST TURÍSTIC?

Per donar-te d’alta de l’ecotaxa es necessari emplenar el model 017. Les dades que te demana aquest model per donar d’alta una nova vivenda turística és la següent:

 • Nom comercial de l’establiment.
 • Codi de l’establiment (VT, DRIAT).
 • Dies d’explotació anual (dies que la vivenda esta disponible per ser llogada).
 • Direcció de l’establiment.
 • Referència Cadastral.

En un mateix 017 es poden donar d’alta diversos establiments turístics. Una vegada donat d’alta, rebra per correu ordinari el rebut de l’ecotaxa. Aquest rebut s’ha de liquidar entre el dia 1 de maig i el dia 30 de juny de l’exercici següent. És a dir, dia 1 de maig de 2018 comença el termini per liquidar l’ecotaxa de l’exercici 2017.

EXEMPCIÓ DEL GUANY PATRIMONIAL PER TRANSMISSIÓ DE VIVENDA HABITUAL I LLOGUER VACACIONAL

Si destín la meva vivenda habitual a lloguer vacacional, aquesta deixa de ser la meva vivenda habitual i només pot tornar a ser la meva vivenda habitual si resideixo ininterrompudament més de tres anys. Per tant, en quan a l’exempció del guany patrimonial tan per transmissió de vivenda habitual de majors de 65 anys com per reinversió de vivenda habitual, es requisit necessari que la vivenda sigui la habitual. És a dir, es necessari haver-hi viscut ininterrompudament més de tres anys abans de la transmissió de la vivenda per tenir dret a l’exempció del guany patrimonial. En el cas en que es destini una part de la vivenda a lloguer vacacional i no han passat més de tres anys des del darrer arrendament, no es pot aplicar l’exempció a la part proporcional del guany patrimonial corresponent a la part de la vivenda que ha estat arrendada.