QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR LA TEVA VIVENDA PER PODER DEMANAR LA LLICÈNCIA TURÍSTICA?

Abans de presentar la Declaració Responsable d’Inici d’Activitat Turística (DRIAT) es necessari saber si compleixes els requisits per poder-la demanar. Aquest requisits són:
– La vivenda ha de tenir una antiguitat mínima de 5 anys d’ús residencial.
– La vivenda ha de disposar de cèdula d’habitabilitat o document anàleg.
– La vivenda ha de disposar d’un cuarto de bany per cada 4 places.
– La vivenda ha de disposar de certificat enèrgetic (C si es d’abans 2007 o B si es posterior a 2007).
– La vivenda ha de disposar d’un contador d’aigua individual.
– La vivenda no ha d’haver estat sotmesa al règim de protecció oficial.
– El propietari de la vivenda no ha d’haver comés cap infracció urbanística.
-El propietari de la vivenda ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil de almenys 300.000 euros amb una fiança màxima de 600 euros per sinistre.
– La vivenda ha de tenir una puntuació mínima de qualitat segons l’annex 6 del Decret 20/2015.
– El propietari ha de tenir 2 o menys vivendes amb llicències turístiques.
– La comunitat de propietaris ha de permetre la comercialització turística.
Si compleixes amb tots els requisits, pots sol.licitar la llicència turística. Les següents passes són:
– Demanar el certificat a l’ajuntament de zona apta.
– Adquirir el nombre de places turístiques en funció de la cèdula.
– Presentar la declaració responsable d’inici d’activitat turística.

QUINS DOCUMENTS S’HAN D’ADJUNTAR AL DRIAT (DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA)?

Abans de presentar el DRIAT, es convenient saber quin tipus de vivenda vols comercialitzar i si compleixes amb els requisits. Hi ha vivendes de edificis unifamiliars (ETV), vivendes d’edificis plurifamiliars (ETVPL) i vivendes principals (ETV60).
Els documents que s’acompanyaran amb el DRIAT d’una vivenda d’edifici unifamiliar (ETV) són:
– Fotocòpia del DNI o NIE.
– Justificant de pagament de la taxa corresponent.
– Annex 6 del Decret 20/2015 indicant que compleixes els requisits mínims de qualitat.
– Certificat de l’ajuntament de zona apta i del tipus de vivenda elegit.
– Justificant de l’adquisició de places.
En el cas d’una vivenda d’edifici plurifamiliar (ETVPL), a part dels documents anteriors, s’ha d’adjuntar una autorització del resta de propietaris per comercialitzar turísticament la vivenda.
En el cas d’una vivenda principal (ETV60), s’han d’aportar el mateixos documents d’una ETV o ETVPL, segons el tipus de vivenda principal, i a més, el certificat d’empadronament del propietari que també será el comercialitzador.
En principi no s’ha d’adjuntar pero s’hauria de tenir a mà en cas de revisió:
– Cèdula d’habilitabilitat. Sera necessari per adquirir les places turístiques.
– Certificat energètic F en cas d’una vivenda anterior a 31/12/2007 o D en el cas d’una vivenda posterior a 01/01/2008.