ES PODEN LLOGAR HABITACIONS AMB LA LLEI DE TURISME DE LES ILLES BALEARS?

El lloguer d’habitacions no es regula en la Llei d’Arrendaments Urbans, sino amb el Codi Civil, per això es molt important fer un contracte complet ja que el Codi Civil regula aspectes molt bàsics, i a falta de legislació, el que prevaleix és el contracte.

No obstant, la llei de turisme de les Illes Balears, no permet el lloguer d’habitacions a turistes. Més concretament, l’article 50 en el seu apartat 15, estableix que no es poden formalitzar contractes per habitacions ni que coincideixin en la mateixa vivenda llogaters que hagin formalitzat diferents contractes.

Per tant, si es vol llogar a turistes seguint la llei de turisme, s’ha de cedir la totalitat de la vivenda.

QUINS DOCUMENTS SON NECESSARIS PER SOL.LICITAR L’ADQUISICIÓ DE PLACES TURÍSTIQUES?

Els documents necessaris per sol.licitar l’adquisició de places turístiques, a part de la sol.licitud correcte, degudament emplenada i per duplicat, són:

– Cèdula d’Habitabilitat i fotocòpia. Perquè has d’adquirir el nombre de places que estableix la cèdula, ni més ni menys.

– Certificat de zona apta de l’ajuntament i fotocòpia. Perquè has de demostrar que la vivenda es troba en zona apta.

– Domiciliació bancària, signada per triplicat, per on vols que et carreguin l’import a pagar de les places.

El termini per obtenir el certificat d’adquisició de places actualment és aproximadament d’un mes d’espera.

QUINES OBLIGACIONS TÉ EL PROPIETARI D’UNA VIVENDA TURÍSTICA?

Les obligacions generals dels propietaris que comercialitzen una vivenda turística, segons l’article 19 de la llei de turisme de les illes balears, són:

  • Presentar davant l’administració turística competent les declaracions o comunicacions i facilitar la informació i la documentació que li sigui exigible per el desevolupament de la seva activitat.
  • Mantenir vigents i actualitzades les assegurances de responsabilitat civil, les fiances i altres garanties equivalents que obliga la normativa que li es d’aplicació (300.000 euros).
  • Exhibir en un lloc visible els diferents distintius acreditatius de classificació, categoria i especialització de l’establiment, així com els distintius de qualitat, aforament i qualsevol altra informació referida a l’exercici de l’activitat, d’acord al que estableix la normativa.
  • Oferir un producte adequat als objectius i a les finalitats de la llei.
  • Fer públics els preus finals complets de tots els serveis que ofereixen, inclosos els imposts, desglossant, en el seu cas, l’import dels increments o descomptes que li siguin aplicables a l’oferta i les despeses addicionals que es repercuteixen al turista o usuari dels serveis turístics.
  • Expedir factura desglossada dels serveis prestats, d’acord amb els preus pactats.
  • Tenir cura del bon funcionament dels serveis i del manteniment correcte de les instal.lacions i dels equipaments dels establiments mitjaçant un seguiment tècnic periòdic, i informar als usuaris dels serveis turístics de qualsevol risc previsible que es pugui derivar de la prestació de serveis o de l’ús de les instal.lacions, així com de les mesures de seguretat adoptades.
  • Vetllar per la seguretat, la tranquil.litat, la comoditat i la intimitat dels usuaris dels serveis turístics, garantint un tracte amable, cortès i respectuós del personal que treballa a l’empresa.
  • Permetre l’accés lliure i la permanència als usuaris dels serveis turístics, sense més restriccions que les que venguin establertes en la llei, a les prescripcions específiques que regulen l’activitat, i en el seu cas, al reglament de règim interior que estableixen aquestes mateixes empreses. Aquest reglament no podrá contenir preceptes discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o altra circumstància personal o social, excepte en aquells casos en que l’objectiu perseguit sigui el d’especialització de l’establiment.
  • Tenir a disposició dels usuaris dels serveis turístics les fulles de reclamacions.
  • Prestar els serveis d’acord amb la categoria de l’establiment i amb el disposa el reglament.
  • Col.laborar en la preservació del medi ambient en el marc de les seves polítiques de responsabilitat empresarial.
  • Vetllar perquè les persones allotjades estiguin informades per escrit i respectin les normes bàsiques de convivència. I així mateix, estiguin informades per escrit i respectin els detalls i l’adequada utilització dels serveis i coses comuns determinats en les normes de règim interior de la comunitat de propietaris en casos de vivendes sotmeses a propietat horitzontal, de manera que no es produeixin perjudicis o molèsties a la resta de persones allotjades o als veïns. En aquest darrer cas, les persones allotjades han de signar la recepció d’aquesta informació. També en el cas de la comercialització turística de estades en vivendes, s’ha d’informar a l’inici de l’estada del nombre d’inscripció turística de la vivenda.
  • En el cas de estades turístiques en vivendes, s’ha d’incorporar i fer públic de forma permanent en el canal d’oferta turística el número de inscripció turística de la vivenda.

QUANTES MODALITATS DE VIVENDA HI HA EN LA NORMATIVA TURÍSTICA?

Hi ha quatre modalitats de vivenda a l’hora de tramitar la llicència turística:
– La modalitat d’edifici unifamiliar explotat 365 dies.
– La modalitat d’edifici unifamiliar explotat 60 dies (Habitatge principal)
– La modalitat d’edifici plurifamiliar explotat 365 dies.
– La modalitat d’edifici plurifamiliar explotat 60 dies (Habitatge principal)

En aquesta taula es pot veure el preu de la llicència turística per plaça de cada modalitat.

Dies/Tipus Habitatge Habitatge Unifamiliar Habitatge Plurifamiliar
​365 dies ​3.500 €/ plaça ​875 €/plaça
​60 dies ​291,67 €/plaça ​291,67 €/plaça

En la primera modalitat d’edifici unifamiliar explotat 365 dies es compra la plaça de forma permanent, en els altres casos, es compra l’explotació per 5 anys. En el cas de les distintes modalitats d’edifici plurifamiliar, s’ha de justificar que la comunitat de propietaris permet el lloguer turístic, per tant, a l’hora de presentar el DRIAT s’ha d’ajuntar els estatuts o l’acord de la junta de propietaris en que es permet la comercialització turística. En el cas de l’habitatge principal, s’ha de justificar que es tracta d’una vivienda habitual mitjancant el corresponent certificat d’empadronament.