COM TENIR LIQUIDITAT SEMPRE PER PAGAR ELS IMPOSTOS?

Per pagar els impostos justos, és molt important disposar de liquiditat per pagar els impostos. En cas contrari, hauràs de recórrer a finançament, ja sigui de l’Agència Tributària o d’un banc, en qualsevol cas, aquest finançament no és gratis.

Per no tenir problemes de liquiditat, has de tenir en compte els següents consells:

 1. Intenta cobrar almenys el 50% de la factura per avançat, abans de emetre-la.
 2. De la factura que has cobrat, el 21% o el 10%, depenent del sector a que facis la teva activitat, correspon a IVA, per tant, no és teu, no t’ho pots gastar. L’has de guardar en un compte i en arribar l’hora de pagar les declaracions trimestrals d’IVA, sempre disposaràs de diners suficients.
 3. Un cop descomptat l’IVA, el 20% del que queda tampoc és teu, l’hauràs de pagar en concepte de pagament a compte.
 4. Si pagues un lloguer, la retenció que retens al propietari no és teva, també l’has d’ingressar en un compte per poder pagar la declaració trimestral.
 5. Si tens treballadors, les retencions de les nòmines, és a dir, el que deixes de pagar a les nòmines, no són teves, has de posar-les a part per pagar la declaració trimestral.

Si segueixes aquests 5 consells sempre disposaràs de la liquiditat necessària per fer front als impostos, i no hauràs de pagar ni interessos ni recàrrecs a Hisenda.

QUE ÉS EL MODEL 179? QUI I QUAN S’HA DE PRESENTAR?

El model 179 és una declaració informativa de les cessions d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Els obligats a presentar aquesta declaració són les persones i entitats que mitjancen entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques situades en el territori espanyol, i hauran de presentar periòdicament aquesta declaració informativa de les cessions d’ús en les que mitjancen. S’enten com a cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, la cessió temporal d’ús de la totalitat o part d’un habitatge moblat i equipat en condicions d’ús inmediat, comercialitzada o promocionada per qualsevol canal i realitzada amb finalitat gratuïta o onerosa. En tot cas, quedan exclosos d’aquest concepte:

 1. Els arrendaments d’habitatges constituits segons la LAU;
 2. Els allotjaments turístics que se rigeixen per la seva normativa específica (Hotels, pensions, albergs)
 3. El dret d’aprofitament per torns de béns immobles.
 4. Els usos i contractes de l’artícle 5 de la Llei d’Arrendaments Urbans, excepte les cessiones a que es refereix la lletra e) d’aquest article. Es a dir, estan exclosos:
 • L’ús d’habitatges que els porters, guardes, assalariats, empleats i funcionaris, tenguin assignades per raó del càrrec que exerceixen o del servei que presten.
 • L’ús d’habitatges militars, qualsevol que sigui la seva qualificació i règim, que se regirá segons la seva legislació específica.
 • Els contractes on, llogant-se una finca amb casa-habitació, la finalitat primordial de l’arrendament sigui l’aprofitament agrícola, pecuari o forestal.
 • L’ús dels habitatges universitaris, quan aquests hagin estat qualificats expressament com a tals per la mateixa Universitat propietària o responsable dels mateixos.

En el model 179 tendran la consideració de mitjancers o intermediaris totes les persones o entitats que prestin el servei de mitjancer entre cedent i cessionari de l’ús a que es refereix l’apartat anterior, ja sigui a títol onerós o gratuït. En particular, tendran aquesta consideració les persones o entitats que, constituides com a plataformes col.laboratives, mitjancin en la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques i tenguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, amb independència de que prestin o no el servei subjacent objecte d’intermediació o que s’imposin condicions als cedents o cessionaris com ara preu, assegurances, terminis o altres condicions contractuals.

Aquesta declaració informativa contendrá les següents dades amb caràcter obligatori:

 • Identificació del titular o titulars de l’habitatge. En el cas de que hagi diversos titulars, s’han d’informar dels titulars, i en el cas en que el titular no coincideixi amb el cedent, s’ha d’informar del titular i del cedent.
 • Identificació de l’immueble (direcció completa) i s’ha d’especificar la referència cadastral, en el cas de que la tengués assignada.
 • Nombre de dies de gaudi de l’habitatge amb finalitats turístiques.
 • Import rebut pel titular cedent de l’ús de l’habitatge.
 • Data d’inici de la cessió.

 Amb caràcter opcional:

 • Numero de contracte en virtut del qual el declarant mitjança en la cessió d’ús de l’habitatge.
 • Data de la mitjança en l’operació.
 • Identificació del mitjà de pagament utilitzat (transferència, targeta de crèdit o dèbit o altre mitjà de pagament).

El termini del model 179 és trimestral, ha d’incloure les operacions de cessió realitzades cada trimestre natural. Si la cessió afecta a diversos trimestres o exercicis, la informació de la corresponent cessió de l’habitatge amb finalitats turístiques s’ha d’incloure en el període o exercici del dia d’inici de la cessió:

Primer trimestre: del 1 al 30 d’abril

Segon trimestre: del 1 al 31 de juliol

Tercer trimestre: del 1 al 31 d’octubre

Quart trimestre: del 1 al 31 de gener

No obstant, i amb caràcter excepcional, la declaració corresponent a l’exercici 2018 tendra caràcter anual, és a dir, s’ha de presentar entre l’1 i 31 de gener de 2019.

ÉS INCOMPATIBLE LA DEDUCCIÓ PER VIVENDA HABITUAL I LLOGAR LA MEVA VH?

Si, és incompatible la deducció per vivenda habitual i el lloguer de la meva vivenda habitual. Perquè amb l’arrendament de la vivienda habitual s’incompleix el requisit per aplicar la deducció per vivenda habitual que és viure de manera efectiva i de caràcter permanent durant com a mínim tres anys.

I si he llogat la meva vivienda habitual el juliol i agost de 2017, ja no me puc aplicar la deducció per vivienda habitual?

No es fàcil donar una resposta, però anem per parts:

Període de dia 01/01/2017 a 30/06/2017. Suponsant que vares adquirir la vivenda i se varen aplicar deduccions per adquisició de vivenda habitual abans de l’any 2013, durant aquest període de 6 mesos et pots aplicar la deducció per vivienda habitual, que es el 15% de les quantitats pagades durant aquest período.

Període de dia 01/07/2017 a 31/08/2017. No te pots aplicar la deducció perquè és incompatible. Pero quan declaris el lloguer te pots desgravar els interessos del préstec que has pagat durant aquest període.

Període de dia 01/09/2017 a 31/12/2017. Si tens previst llogar la vivienda un altre cop l’any 2018, no te recoman que t’apliquis la deducció per vivenda habitual en aquest període. Ja que només es pot tornar aplicar si vius de manera efectiva i permanent durant 3 anys.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL MODEL 347

L’Agència Tributària ha avançat el termini per presentar les declaracions informatives del models 184 i 347 que s’havien de presentar abans del 28 de febrero i ara s’hauran de presentar abans del 31 de gener. Degut a les protestes de les asociacions d’assessors fiscals, ja que en el mes de gener hi ha una forta càrrega de treball amb la presentació de les declaracions del 4rt trimestre i els resums anuals, per a l’any 2018 es manté el termini de presentació del model 347 d’operacions amb terceres persones superiors a 3.005 €  a dia 28 de febrer però el model 184 declaració informativa de les entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i societats civils que no están subjectes a l’impost sobre societats) s’ha de presentar abans del 31 de gener.

EL FINAL DELS AJORNAMENTS DELS DEUTES TRIBUTARIS

A partir de dia 1 de gener del 2017, s’ha de destacar que no es podrán ajornar ni fraccionar els següents deutes tributaris:

a)  Les retencions o els ingressos a compte. (S’inclouen els models 111,115 i 123).

b)  Les autoliquidacions d’IVA excepte que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no s’hagin cobrat (Model 303).

c)  Els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats (Model 202).

d)  Els deutes tributaris derivats de l’execució de resolucions fermes.

Les sol.licituds d’ajornament o fraccionament a que es refereixen els apartats anteriors serán objecte d’inadmissió.

Podeu consultar l’artícle complet a la Llei General Triburaria (Llei 58/2003) a l’artícle 65 apartat 2.

MODEL 347 D’OPERACIONS ANUALS AMB TERCERS

Durant el mes de febrer s’ha de presentar el model 347 d’operacions amb tercers superiors a 3.005,06 euros, es tracta d’una declaració anual i informativa.

Estan obligats a presentar aquesta declaració, aquells empresaris o societats, a més de les comunitats de béns i determinades entitats de carácter social que durant l’exercici haguin realitzat operacions amb clients i/o proveïdors superiors a 3.005,06 euros. També han de presentar aquesta declaració els subjectes passius acollits al règim simplificat d’IVA (mòduls).

Continua llegint «MODEL 347 D’OPERACIONS ANUALS AMB TERCERS»

SOCIETATS DE NOVA CREACIÓ

Amb l’article 7 del Real Decret-Llei 4/2013, es va aprovar un tipus de gravamen reduït per a societats de nova creció:
El 15% per la part de la base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros.
El 20% per la part de la base imposable restant.
Només poden aplicar aquest tipus de gravamen aquelles entitats constituides a partir de 1 de gener de 2013 i que no pertanyin a cap grup d’empreses.
Només es pot aplicar aquest tipus de gravamen durant el primer periode impositiu i el següent en que la base imposable sigui positiva.
No es pot aplicar per calcular els pagaments fraccionats.