REQUISITS D’UNA FACTURA DEDUÏBLE

Per pagar els impostos justos, en la declaració d’IVA, cal disposar d’una factura completa per poder desgravar la quota d’IVA. Segons el reglament de facturació, els components mínims que han de constar en una factura perquè l’IVA sigui deduïble són els següents:
1. Ha d’estar identificada com a tal, és a dir, ha d’aparèixer la paraula “Factura”.
2. Ha d’estar numerada i datada.
3. Han d’estar identificats tant l’emissor com el receptor de la factura, mitjançant nom o raó social, domicili i número d’identificació fiscal, com a mínim.
4. Ha de tenir una descripció de les operacions realitzades.
5. Ha d’estar desglossada la base imposable de la quota d’IVA, així com informar del tipus d’IVA, és a dir, si es tracta del 21%, del 10% o del 4%.

Si has de fer una factura, has de comprovar que contingui aquests requisits mínims.

Quina diferència hi ha entre un tiquet i una factura?

Un tiquet o factura simplificada ha d’estar identificada com a tal i el seu import no pot ser superior a 400 euros IVA inclòs. El tiquet o factura simplificada compleix amb els requisits nº2, nº4 i part del nº 3, és a dir, només està identificat l’emissor. Com que no compleix tots els requisits, l’IVA d’un tiquet o factura simplificada no és deduïble. Per saber si et pots deduir la despesa ha de complir una sèrie de requisits que veurem la setmana que ve.

QUINES OBLIGACIONS TÉ EL PROPIETARI D’UNA VIVENDA TURÍSTICA?

Les obligacions generals dels propietaris que comercialitzen una vivenda turística, segons l’article 19 de la llei de turisme de les illes balears, són:

  • Presentar davant l’administració turística competent les declaracions o comunicacions i facilitar la informació i la documentació que li sigui exigible per el desevolupament de la seva activitat.
  • Mantenir vigents i actualitzades les assegurances de responsabilitat civil, les fiances i altres garanties equivalents que obliga la normativa que li es d’aplicació (300.000 euros).
  • Exhibir en un lloc visible els diferents distintius acreditatius de classificació, categoria i especialització de l’establiment, així com els distintius de qualitat, aforament i qualsevol altra informació referida a l’exercici de l’activitat, d’acord al que estableix la normativa.
  • Oferir un producte adequat als objectius i a les finalitats de la llei.
  • Fer públics els preus finals complets de tots els serveis que ofereixen, inclosos els imposts, desglossant, en el seu cas, l’import dels increments o descomptes que li siguin aplicables a l’oferta i les despeses addicionals que es repercuteixen al turista o usuari dels serveis turístics.
  • Expedir factura desglossada dels serveis prestats, d’acord amb els preus pactats.
  • Tenir cura del bon funcionament dels serveis i del manteniment correcte de les instal.lacions i dels equipaments dels establiments mitjaçant un seguiment tècnic periòdic, i informar als usuaris dels serveis turístics de qualsevol risc previsible que es pugui derivar de la prestació de serveis o de l’ús de les instal.lacions, així com de les mesures de seguretat adoptades.
  • Vetllar per la seguretat, la tranquil.litat, la comoditat i la intimitat dels usuaris dels serveis turístics, garantint un tracte amable, cortès i respectuós del personal que treballa a l’empresa.
  • Permetre l’accés lliure i la permanència als usuaris dels serveis turístics, sense més restriccions que les que venguin establertes en la llei, a les prescripcions específiques que regulen l’activitat, i en el seu cas, al reglament de règim interior que estableixen aquestes mateixes empreses. Aquest reglament no podrá contenir preceptes discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o altra circumstància personal o social, excepte en aquells casos en que l’objectiu perseguit sigui el d’especialització de l’establiment.
  • Tenir a disposició dels usuaris dels serveis turístics les fulles de reclamacions.
  • Prestar els serveis d’acord amb la categoria de l’establiment i amb el disposa el reglament.
  • Col.laborar en la preservació del medi ambient en el marc de les seves polítiques de responsabilitat empresarial.
  • Vetllar perquè les persones allotjades estiguin informades per escrit i respectin les normes bàsiques de convivència. I així mateix, estiguin informades per escrit i respectin els detalls i l’adequada utilització dels serveis i coses comuns determinats en les normes de règim interior de la comunitat de propietaris en casos de vivendes sotmeses a propietat horitzontal, de manera que no es produeixin perjudicis o molèsties a la resta de persones allotjades o als veïns. En aquest darrer cas, les persones allotjades han de signar la recepció d’aquesta informació. També en el cas de la comercialització turística de estades en vivendes, s’ha d’informar a l’inici de l’estada del nombre d’inscripció turística de la vivenda.
  • En el cas de estades turístiques en vivendes, s’ha d’incorporar i fer públic de forma permanent en el canal d’oferta turística el número de inscripció turística de la vivenda.

QUINS DOCUMENTS S’HAN D’ADJUNTAR AL DRIAT (DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA)?

Abans de presentar el DRIAT, es convenient saber quin tipus de vivenda vols comercialitzar i si compleixes amb els requisits. Hi ha vivendes de edificis unifamiliars (ETV), vivendes d’edificis plurifamiliars (ETVPL) i vivendes principals (ETV60).
Els documents que s’acompanyaran amb el DRIAT d’una vivenda d’edifici unifamiliar (ETV) són:
– Fotocòpia del DNI o NIE.
– Justificant de pagament de la taxa corresponent.
– Annex 6 del Decret 20/2015 indicant que compleixes els requisits mínims de qualitat.
– Certificat de l’ajuntament de zona apta i del tipus de vivenda elegit.
– Justificant de l’adquisició de places.
En el cas d’una vivenda d’edifici plurifamiliar (ETVPL), a part dels documents anteriors, s’ha d’adjuntar una autorització del resta de propietaris per comercialitzar turísticament la vivenda.
En el cas d’una vivenda principal (ETV60), s’han d’aportar el mateixos documents d’una ETV o ETVPL, segons el tipus de vivenda principal, i a més, el certificat d’empadronament del propietari que també será el comercialitzador.
En principi no s’ha d’adjuntar pero s’hauria de tenir a mà en cas de revisió:
– Cèdula d’habilitabilitat. Sera necessari per adquirir les places turístiques.
– Certificat energètic F en cas d’una vivenda anterior a 31/12/2007 o D en el cas d’una vivenda posterior a 01/01/2008.