¿QUINES DESPESES SÓN DEDUïBLES DE LA NÓMINA EN LA RENDA?

Les despeses deduïbles de la nòmina o dels rendiments del treball són:

– Les cotitzacions a la Seguretat Social,

– Les cotitzacions a col·legis d’orfes,

– Les quotes a sindicats,

– Les quotes col·legials obligatòries amb un límit de 500 euros,

– Les despeses de defensa jurídica derivats de litigis amb l’empresa per a la qual treballes fins a un màxim de 300 euros.

– Les despeses de locomoció. No s’han d’incloure en els ingressos del treball, les quantitats percebudes en concepte de despeses de locomoció ocasionats pel desplaçament fora del centre de treball per realitzar-la en un lloc diferent, independentment que sigui dins o fora del municipi del centre de treball habitual. Si el treballador utilitza mitjans de transport públic, es pot deduir l’import que es justifiqui mitjançant factura. En un altre cas, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, es podrà descomptar 0,19 euros per quilòmetre recorregut més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

– Les despeses de manutenció i estada. No s’han d’incloure en els ingressos del treball, les quantitats percebudes pel treballador en concepte de dietes i assignacions per a despeses de viatge destinades a compensar les despeses normals de manutenció i estada en restaurants, hotels i altres establiments d’hostaleria, meritades per despeses en municipi diferent del lloc del treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva residència. Pernoctant en un municipi diferent, les despeses d’estada serà les despeses que es justifiquin mitjançant factura o 15 € / dia si s’ha pernoctat a Espanya o 25 € / dia si s’ha pernoctat a l’estranger. I les despeses de manutenció seran de 53,34 € / dia si s’ha pernoctat a Espanya i de 91,35 € / dia si s’ha pernoctat a l’estranger. Sense pernoctar en un municipi diferent, les despeses de manutenció seran de 26,67 € / dia a Espanya o 48,08 € / dia a l’estranger.

– Les despeses de mudança. En el cas d’un trasllat de centre de treball que exigeixi un canvi de residència, el treballador es podrà descomptar les despeses de locomoció i manutenció del treballador i els seus familiars durant el trasllat i les despeses de trasllat del mobiliari i estris.

No son despeses deduïbles de la nòmina però també resten dels rendiments del treball, les següents reduccions:

Amb caràcter general, 2.000 euros per a tots els contribuents que obtinguin rendiments del treball.

També hi ha una reducció de 2.000 euros per a aquelles persones aturades que acceptin una feina situada en un municipi diferent al del seu habitatge habitual. Els requisits són: estar inscrits en l’INEM i que aquest treball impliqui un canvi de residència habitual al nou municipi.

També hi ha una reducció per a aquells contribuents amb rendes baixes. Quan l’impost corresponent al període impositiu 2018 s’hagués meritat amb anterioritat a 5 de juliol de 2018, s’aplica una reducció màxima de 3.700 euros als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 14.450 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros. Quan l’impost corresponent al període impositiu 2018 s’hagués meritat a partir del 5 de juliol del 2018, aquesta reducció, que s’aplicarà als contribuents que obtinguin uns rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros, minorar el rendiment net del treball com a màxim en 5.565 euros.

Aquestes són les despeses deduïbles de la nòmina, si vols que un expert assessor fiscal revisi la teva declaració de la renda, demana cita aqui.