EL FINAL DELS AJORNAMENTS DELS DEUTES TRIBUTARIS

A partir de dia 1 de gener del 2017, s’ha de destacar que no es podrán ajornar ni fraccionar els següents deutes tributaris:

a)  Les retencions o els ingressos a compte. (S’inclouen els models 111,115 i 123).

b)  Les autoliquidacions d’IVA excepte que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no s’hagin cobrat (Model 303).

c)  Els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats (Model 202).

d)  Els deutes tributaris derivats de l’execució de resolucions fermes.

Les sol.licituds d’ajornament o fraccionament a que es refereixen els apartats anteriors serán objecte d’inadmissió.

Podeu consultar l’artícle complet a la Llei General Triburaria (Llei 58/2003) a l’artícle 65 apartat 2.