QUINS REQUISITS MÍNIMS HAN DE COMPLIR LES VIVENDES VACACIONALS?

En primer lloc, les vivendes vacacionals han de complir els requisits de l’ànnex 6 del Decret-llei 20/2015 que estableix uns requisits indispensables i uns requisits avaluables. Aquests requisits avaluables han de sumar almenys 70 punts. En el cas de que es compleixin els requisits indispensables però s’arribi a una puntuació entre 50 i 70 punts dels requisits avaluables, se podrá obtenir una acreditació provisional de 6 mesos amb l’obligació, passat el termini, d’aconseguir almenys 75 dels punts avaluables.
A part d’aquests requisits, les empreses comercialitzadores d’estades turístiques hauran de disposar d’una assegurança per un import mínim de 300.000 euros i una fiança de 600 euros per sinistre, que cobreixi la responsabilitat civil per danys coporals i materials que puguin sofrir els usuaris de les vivendes durant l’estada.

1.- Requisits de caràcter general.

Indispensables
1.
2.
3. Té la dotació mínima de cambra de bany
4. Té aigua calenta al bany i la cuina
5. Disposa de subministrament d’aigua
6. Disposa de subministrament d’energia eléctrica
7. Disposa d’instal·lació d’evacuació d’aigües residuals
8. Màquina de rentar
9. Mobiliari de Terrassa adequat
10. Estenedor amb pinces a bastament
11. Planxa i post de planxar
12. Farmaciola
13. Espelmes/llanternes/il·luminació d’emergència
14. Manual d’usuari de l’habitatge en les dues llengues oficials
de la Caib i mínim una llengua estrangera, i que inclogui:
telèfon 24 hores; telèfon servei atenció en horari comercial ;
instrucions d’ús emergències
15.Paraments i il·luminació interior i exterior: de qualitat i bon
estat de conservació
16. Manteniment general de l’habitatge correcte interior i
exteriors
17. Neteja general de l’habitatge correcte
18. Extintors amb revisió periòdica i instruccions en cas
d’incendi
19. Full de reclamacions

2. Requisits menjador/sala d’estar.

Indispensables
1. Mobiliari adequat: nombre suficient i bon estat
2. Menatge i llenceria: nombre suficient i bon estat
3. Televisió

3. Requisits cambra de bany/lavabo.

Indispensables
1. Pressió d’aigua adequada
2. Ventilació
3. Sanitaris en bon estat
4. Accesoris bany: paper higiènic , granereta, i paperera amb
tapa
5. Mirall
6. Tovalloles suficients i estora en bon estat
7. Presa de corrent (endoll)
8. Cortina de bany
9. Lavabo en bon estat
10. Dutxa o banyera
11. Penjador per a tovalloles

4. Requisits dormitoris.

Indispensables
1. Mobiliari adequat: nombre adequat i bon estat de
conservació
2. Armari amb calaixeres i penjadors a bastament
3. Persianes o foscurit amb cortines
4. Llençols de recanvi, coixins i flassades, en bon estat
5. Mirall
6. Disponibilitat de bressol
7 Tauleta /es de nit

5. Requisits cuina.

Indispensables
1. Mobiliari adequat i en bon estat
2. Gelera
3. Fogons
4. Campana extractora
5. Forn convencional/microones
6. Escudellam, cristaleria, coberts, joc de cafè/te, bateria estris
de cuina adequats i suficients
7. Tetera/bollidor d’aigua
8. Cafetera
9. Estris i productes de neteja. Draps de cuina
10. Poals per als fems que permetin reciclatge
11. Estris de bar: llevataps, pitxer d’aigua, obrebotelles,
glaçonera, exprimidor
12. Palanganes per a servir, setrills, ensaladeres.

6. Requisits zona exterior.

Indispensables
1. En cas de tenir piscina: hi ha dutxa exterior i 1 joc
tovalloles/persona
2. Habitatge perfectament identificat amb placa, nom, i número
del carrer

7. Pòlissa d’assegurança per responsibilitat civil
per import mínim de 300.000 euros.

QUINES INFRACCIONS PREVEU LA LLEI TURÍSTICA?

Les infraccions administratives en matèria de turisme es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Els responsables d’aquestes infraccions són les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que incorren en les accions o omissions tipificades en la llei. Aquestes infraccions prescriuen en els següents terminis: les infraccions molt greus, als 3 anys, les infraccions greus, als 2 anys i les lleus, a l’any.

Les infraccions qualificades com a lleus seran sancionades amb una multa de fins a 4.000 euros. Les infraccions qualificades com a greus seran sancionades amb una multa de 4.001 a 40.000 euros i com a sanció accessòria es podrà imposar la suspensió temporal de l’activitat de l’empresa o clausura temporal de l’establiment. Les infraccions qualificades com a molt greus seran sancionades amb una multa de 40.001 a 400.000 euros. Com a sancions accessories es podran imposar: la suspensió temporal de l’activitat de l’empresa, la revocació de l’habilitació otorgada per l’administració turística o la pèrdua dels efectes de la declaració responsable d’inici d’activitat turística o la clausura temporal o definitiva de l’establiment.

ES PODEN LLOGAR HABITACIONS AMB LA LLEI DE TURISME DE LES ILLES BALEARS?

El lloguer d’habitacions no es regula en la Llei d’Arrendaments Urbans, sino amb el Codi Civil, per això es molt important fer un contracte complet ja que el Codi Civil regula aspectes molt bàsics, i a falta de legislació, el que prevaleix és el contracte.

No obstant, la llei de turisme de les Illes Balears, no permet el lloguer d’habitacions a turistes. Més concretament, l’article 50 en el seu apartat 15, estableix que no es poden formalitzar contractes per habitacions ni que coincideixin en la mateixa vivenda llogaters que hagin formalitzat diferents contractes.

Per tant, si es vol llogar a turistes seguint la llei de turisme, s’ha de cedir la totalitat de la vivenda.

QUINS DOCUMENTS SON NECESSARIS PER SOL.LICITAR L’ADQUISICIÓ DE PLACES TURÍSTIQUES?

Els documents necessaris per sol.licitar l’adquisició de places turístiques, a part de la sol.licitud correcte, degudament emplenada i per duplicat, són:

– Cèdula d’Habitabilitat i fotocòpia. Perquè has d’adquirir el nombre de places que estableix la cèdula, ni més ni menys.

– Certificat de zona apta de l’ajuntament i fotocòpia. Perquè has de demostrar que la vivenda es troba en zona apta.

– Domiciliació bancària, signada per triplicat, per on vols que et carreguin l’import a pagar de les places.

El termini per obtenir el certificat d’adquisició de places actualment és aproximadament d’un mes d’espera.

QUINES OBLIGACIONS TÉ EL PROPIETARI D’UNA VIVENDA TURÍSTICA?

Les obligacions generals dels propietaris que comercialitzen una vivenda turística, segons l’article 19 de la llei de turisme de les illes balears, són:

  • Presentar davant l’administració turística competent les declaracions o comunicacions i facilitar la informació i la documentació que li sigui exigible per el desevolupament de la seva activitat.
  • Mantenir vigents i actualitzades les assegurances de responsabilitat civil, les fiances i altres garanties equivalents que obliga la normativa que li es d’aplicació (300.000 euros).
  • Exhibir en un lloc visible els diferents distintius acreditatius de classificació, categoria i especialització de l’establiment, així com els distintius de qualitat, aforament i qualsevol altra informació referida a l’exercici de l’activitat, d’acord al que estableix la normativa.
  • Oferir un producte adequat als objectius i a les finalitats de la llei.
  • Fer públics els preus finals complets de tots els serveis que ofereixen, inclosos els imposts, desglossant, en el seu cas, l’import dels increments o descomptes que li siguin aplicables a l’oferta i les despeses addicionals que es repercuteixen al turista o usuari dels serveis turístics.
  • Expedir factura desglossada dels serveis prestats, d’acord amb els preus pactats.
  • Tenir cura del bon funcionament dels serveis i del manteniment correcte de les instal.lacions i dels equipaments dels establiments mitjaçant un seguiment tècnic periòdic, i informar als usuaris dels serveis turístics de qualsevol risc previsible que es pugui derivar de la prestació de serveis o de l’ús de les instal.lacions, així com de les mesures de seguretat adoptades.
  • Vetllar per la seguretat, la tranquil.litat, la comoditat i la intimitat dels usuaris dels serveis turístics, garantint un tracte amable, cortès i respectuós del personal que treballa a l’empresa.
  • Permetre l’accés lliure i la permanència als usuaris dels serveis turístics, sense més restriccions que les que venguin establertes en la llei, a les prescripcions específiques que regulen l’activitat, i en el seu cas, al reglament de règim interior que estableixen aquestes mateixes empreses. Aquest reglament no podrá contenir preceptes discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o altra circumstància personal o social, excepte en aquells casos en que l’objectiu perseguit sigui el d’especialització de l’establiment.
  • Tenir a disposició dels usuaris dels serveis turístics les fulles de reclamacions.
  • Prestar els serveis d’acord amb la categoria de l’establiment i amb el disposa el reglament.
  • Col.laborar en la preservació del medi ambient en el marc de les seves polítiques de responsabilitat empresarial.
  • Vetllar perquè les persones allotjades estiguin informades per escrit i respectin les normes bàsiques de convivència. I així mateix, estiguin informades per escrit i respectin els detalls i l’adequada utilització dels serveis i coses comuns determinats en les normes de règim interior de la comunitat de propietaris en casos de vivendes sotmeses a propietat horitzontal, de manera que no es produeixin perjudicis o molèsties a la resta de persones allotjades o als veïns. En aquest darrer cas, les persones allotjades han de signar la recepció d’aquesta informació. També en el cas de la comercialització turística de estades en vivendes, s’ha d’informar a l’inici de l’estada del nombre d’inscripció turística de la vivenda.
  • En el cas de estades turístiques en vivendes, s’ha d’incorporar i fer públic de forma permanent en el canal d’oferta turística el número de inscripció turística de la vivenda.

QUANTES MODALITATS DE VIVENDA HI HA EN LA NORMATIVA TURÍSTICA?

Hi ha quatre modalitats de vivenda a l’hora de tramitar la llicència turística:
– La modalitat d’edifici unifamiliar explotat 365 dies.
– La modalitat d’edifici unifamiliar explotat 60 dies (Habitatge principal)
– La modalitat d’edifici plurifamiliar explotat 365 dies.
– La modalitat d’edifici plurifamiliar explotat 60 dies (Habitatge principal)

En aquesta taula es pot veure el preu de la llicència turística per plaça de cada modalitat.

Dies/Tipus Habitatge Habitatge Unifamiliar Habitatge Plurifamiliar
​365 dies ​3.500 €/ plaça ​875 €/plaça
​60 dies ​291,67 €/plaça ​291,67 €/plaça

En la primera modalitat d’edifici unifamiliar explotat 365 dies es compra la plaça de forma permanent, en els altres casos, es compra l’explotació per 5 anys. En el cas de les distintes modalitats d’edifici plurifamiliar, s’ha de justificar que la comunitat de propietaris permet el lloguer turístic, per tant, a l’hora de presentar el DRIAT s’ha d’ajuntar els estatuts o l’acord de la junta de propietaris en que es permet la comercialització turística. En el cas de l’habitatge principal, s’ha de justificar que es tracta d’una vivienda habitual mitjancant el corresponent certificat d’empadronament.

QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR LA TEVA VIVENDA PER PODER DEMANAR LA LLICÈNCIA TURÍSTICA?

Abans de presentar la Declaració Responsable d’Inici d’Activitat Turística (DRIAT) es necessari saber si compleixes els requisits per poder-la demanar. Aquest requisits són:
– La vivenda ha de tenir una antiguitat mínima de 5 anys d’ús residencial.
– La vivenda ha de disposar de cèdula d’habitabilitat o document anàleg.
– La vivenda ha de disposar d’un cuarto de bany per cada 4 places.
– La vivenda ha de disposar de certificat enèrgetic (C si es d’abans 2007 o B si es posterior a 2007).
– La vivenda ha de disposar d’un contador d’aigua individual.
– La vivenda no ha d’haver estat sotmesa al règim de protecció oficial.
– El propietari de la vivenda no ha d’haver comés cap infracció urbanística.
-El propietari de la vivenda ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil de almenys 300.000 euros amb una fiança màxima de 600 euros per sinistre.
– La vivenda ha de tenir una puntuació mínima de qualitat segons l’annex 6 del Decret 20/2015.
– El propietari ha de tenir 2 o menys vivendes amb llicències turístiques.
– La comunitat de propietaris ha de permetre la comercialització turística.
Si compleixes amb tots els requisits, pots sol.licitar la llicència turística. Les següents passes són:
– Demanar el certificat a l’ajuntament de zona apta.
– Adquirir el nombre de places turístiques en funció de la cèdula.
– Presentar la declaració responsable d’inici d’activitat turística.

QUINS DOCUMENTS S’HAN D’ADJUNTAR AL DRIAT (DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA)?

Abans de presentar el DRIAT, es convenient saber quin tipus de vivenda vols comercialitzar i si compleixes amb els requisits. Hi ha vivendes de edificis unifamiliars (ETV), vivendes d’edificis plurifamiliars (ETVPL) i vivendes principals (ETV60).
Els documents que s’acompanyaran amb el DRIAT d’una vivenda d’edifici unifamiliar (ETV) són:
– Fotocòpia del DNI o NIE.
– Justificant de pagament de la taxa corresponent.
– Annex 6 del Decret 20/2015 indicant que compleixes els requisits mínims de qualitat.
– Certificat de l’ajuntament de zona apta i del tipus de vivenda elegit.
– Justificant de l’adquisició de places.
En el cas d’una vivenda d’edifici plurifamiliar (ETVPL), a part dels documents anteriors, s’ha d’adjuntar una autorització del resta de propietaris per comercialitzar turísticament la vivenda.
En el cas d’una vivenda principal (ETV60), s’han d’aportar el mateixos documents d’una ETV o ETVPL, segons el tipus de vivenda principal, i a més, el certificat d’empadronament del propietari que també será el comercialitzador.
En principi no s’ha d’adjuntar pero s’hauria de tenir a mà en cas de revisió:
– Cèdula d’habilitabilitat. Sera necessari per adquirir les places turístiques.
– Certificat energètic F en cas d’una vivenda anterior a 31/12/2007 o D en el cas d’una vivenda posterior a 01/01/2008.

QUINS MODELS HE DE PRESENTAR EN EL RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTE DE L’ECOTAXA?

Els models a presentar en el cas de que vulguis anar per estimació directe en l’ecotaxa són:

– El model 017 d’alta abans d’inici d’activitats.

– En el cas en que estiguis donat d’alta en el règim d’estimació objectiva de l’Ecotaxa, s’ha de presentar el model 017 de renúncia a aquest règim en el mes de desembre.

– Cada trimestre s’ha de presentar el model 700 amb les quotes recaptades. S’ha de presentar un model per cada establiment turístic. El termini de presentación acaba dia 20 del mes següent al trimestre que es declari, sense excepció. S’ha de pagar per via electrònica i encara que no s’hagui recaptat cap import, s’ha de presentar la liquidació, en aquest cas, negativa.

– Cada any s’ha de presentar el model 790 que es una declaració informativa resum anual dels models 700. També s’ha de presentar un model per cada establiment turístic i el termini finalitza dia 31 de gener de l’any següent al període que correspongui la declaració.

ES PODEN DEDUÏR LES QUOTES DE LLOGUER NO COBRADES?

Els saldos de dubtós cobrament són deduïbles del lloguer d’immobles sempre que es doni alguna d’aquestes circumstàncies:

 • Quan el deutor es trobi en una situació de concurs.
 • Quan entre la primera gestió de cobrament i la finalització del període impositiu haguin passat més de 6 mesos.

És a dir, el período impositiu de la declaració de la renda finalitza el 31 de desembre, per tant, totes les quotes incobrades de gener a juny es poden deduir a l’any en curs, en canvi, les quotes incobrades de juliol a desembre s’han de deduir l’any següent. En el cas, en que una quota incobrada de gener a juny no s’hagui deduït l’any que pertocava, no es pot deduïr l’any següent sino que s’ha de fer una declaració complementaria. Es possible que en el moment en que sigui deduïble un saldo de dubtós cobrament, l’immoble no estigui llogat, en aquest cas, es pot produir un rendiment negatiu. En el cas de que un saldo dubtós es cobri després d’haver estat deduït, s’ha d’ingressar en l’exercici que s’ha cobrat.