DOCUMENTS PER A DONARSE D’ALTA D’AUTÒNOM

Per a donarse d’alta d’autònom a la Tresoreria de la Seguretat Social, s’han d’aportar 3 documents:

– Fotocòpia DNI

– Model 036 d’Alta a Hisenda

– Model TA 521 de la Seguretat Social

Per emplenar el model 036 d’Alta a Hisenda es necessari saber l’epígraf de IAE al que es dedica o es vol dedicar, i les obligacions fiscals que implica (IVA i IRPF).

Per emplenar el model TA 521 es necessari un número de compte bancari, elegir una base de cotització i una mutua.

CALENDARI MES D’OCTUBRE

Durant el mes d’octubre s’han de presentar una sèrie de Declaracions. Els terminis són els següents:

Dia 20 d’octubre és el darrer dia per presentar les declaracions corresponents al tercer trimestre 2014 (en cas de voler domiciliar el pagament, el darrer dia és el 15 d’octubre):

– Societats (Model 202 Pagament a compte)

– IVA (Model 303)

– Pagaments fraccionats (Models 130 i 131)

– Retencions (Models 111 i 115)

– Operacions intracomunitàrias (Model 349)

TARIFA PLANA DE 53 EUROS PER AUTÒNOMS

Els requisits per poder optar a la quota d’autònom bonificada són:

–          No haver estat d’alta com a autònom durant els 5 darrers anys.

–          No haver rebut cap bonificació de la Seguretat Social com autònom encara que haguin passat més de 5 anys.

–          No tenir treballadors contractats.

–          No ser administrador d’una societat mercantil.

–          No ser autònom col.laborador.

–          No està pluriempleat, combinant feina per compte pròpia i aliena.

La bonificació consisteix:

Continua llegint «TARIFA PLANA DE 53 EUROS PER AUTÒNOMS»

DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN VIVENDA HABITUAL

Com a regla general, els contribuents que hagin comprat la seva vivenda habitual a partir de l’1 de gener de 2013, no es podran acollir a la deducció per adquisició, construcció o ampliació de la vivenda habitual, excepte que compleixin els requisits següents:

– Haver efectuat qualque pagament al promotor abans de dia 1 de gener de 2013.

– Haver-se deduït por adquisició, construcció o ampliació de vivenda habitual qualque pagament en les declaracions de l’IRPF del 2012 o anteriors.

– Que la construcció finalitzi abans dels 4 anys des de la data del primer pagament efectuat al promotor.

Continua llegint «DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN VIVENDA HABITUAL»

DEDUCCIÓ LLOGUER VIVENDA HABITUAL

Aquesta deducció va dirigida a aquells contribuents que visquin habitualment a una vivenda llogada i que la base imposable (casella 366+374) de la declaració de la renda sigui inferior a 24.1074,20 euros anuals.

L’import de la deducció és el 10,05% de les quantitats satisfetes en concepte de lloguer durant el 2013.

El límit d’aquesta deducció són 9.040 euros si la base imposable és igual o inferior a 17.707,20 euros, i si la base imposable está entre 17.707,20 i 24.107,20 euros, el límit s’ha de calcular amb la següent fórmula:

9.040 – [1,4125 x (BI – 17.707,20)].

En cas d’inspecció, la documentació per justificar aquesta deducció es el contracte de lloguer i els rebuts de lloguer pagats.

SOCIETATS DE NOVA CREACIÓ

Amb l’article 7 del Real Decret-Llei 4/2013, es va aprovar un tipus de gravamen reduït per a societats de nova creció:
El 15% per la part de la base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros.
El 20% per la part de la base imposable restant.
Només poden aplicar aquest tipus de gravamen aquelles entitats constituides a partir de 1 de gener de 2013 i que no pertanyin a cap grup d’empreses.
Només es pot aplicar aquest tipus de gravamen durant el primer periode impositiu i el següent en que la base imposable sigui positiva.
No es pot aplicar per calcular els pagaments fraccionats.