• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ASSESSORIA ONLINE SERRA

La teva gestoria de confiança

GESTIÓ COMPTABLE


Comptabilització de factures
i moviments bancaris

Formulació dels comptes anuals

Balanç de situació

Comptes de pèrdues i guanys

Estat de canvis en el patrimoni net

Estat de fluxes d’efectiu i memòria

GESTIÓ MERCANTIL


Elaboració llibres oficials de IVA

Llibre de Factures emeses i rebudes

Llibre de ingresos i despeses

Llibre de Béns d’inversió

Llibre d’Actes

Depòsit de llibres i comptes anuals
en el Registre Mercantil

GESTIÓ FISCAL


Elaboració de declaracions
periòdiques d’ IVA e IRPF
(retencions i pagaments a compte)

Elaboració de declaracions
anuals de IRPF
Impost de Societats i
resumens anuals

Elaboració de declaracions
censals d’inici d’activitat
Alta i baixa d’autònoms i modificions

PARTICULARS


Elaboració de declaracions de
la renda

Confirmació de borradors

Elaboració de declaracions
d’iva de lloguers i resumen anual

Sense oblidar que el mantendrem al
corrent de totes les novetats fiscals


Cada vegada més, les noves tecnologies s’estan imposant enfront a les formes tradicionals, i cada vegada més, Hisenda esta exigint als contribuents la tramitació telemàtica de les seves obligacions fiscals. I les empreses privades també s’estan adaptant als canvis tecnològics, i un exemple són les e-factures.

Per aquests motius, el nostre projecte de futur consisteix en oferir els serveis comptables i fiscals integrament online, aprofitant les oportunitats i avantatges que ofereixen les noves tecnologies. Sense sortir de casa, simplement amb un ordinador i connexió a internet, vostè es podrà beneficiar dels nostres serveis.

Margalida Serra, AOS.

LES NOSTRES TARIFES

La gestoria que ofereix la millor relació qualitat-preu

QUOTA AUTÒNOMS
Fins a 50 factures mensuals
Declaracions trimestrals
(303, 349, 115, 130)
Declaracions anuals
(347, 390)
Elaboració del compte de resultats

QUOTA EMPRESES
Fins a 50 factures mensuals
Procesar moviments bancaris
Declaracions trimestrals i anuals
(303, 349, 115, 130, 347 i 390)
Depòsit dels llibres i comptes anuals al registre mercantil
QUOTA BORRADOR RENDA
Model de declaració de renda simplificada
Només per contribuents amb nòmina o pensió i comptes bancaris
No inclou autònoms, lloguers d'immobles, venta d'accions o venta d'immobles