DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES DE LES ILLES BALEARS 2015

Amb la reforma fiscal del 2015, han desaparegut deduccions autonòmiques i s’han establert noves deduccions. Com queden les deduccions autonòmiques de cara a l’any 2015?

Es mantenen:

–          La deducció per adquisició de llibres de text. L’import consisteix en el 100% dels imports destinats a l’adquisició de llibres de text per cada fill que cursi estudis compresos entre el segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional específica, i doni dret a la reducció per mínim per descendents. Els contribuents beneficiats seran aquells amb una base imposable total inferior a 12.500 euros en tributació individual o inferior a 25.000 euros en tributació conjunta. El límit màxim seran 100 euros per fill en tributació individual i 200 euros per fill en tributació conjunta.

Continua llegint «DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES DE LES ILLES BALEARS 2015»

NOVES DEDUCCIONS EN LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

A partir del 1 de gener de 2015, van entrar en vigor tres noves deduccions per a la declaració de la renda:

–          Deducció per família nombrosa.

–          Deducció per descendents amb discapacitat.

–          Deducció per ascendents amb discapacitat.

L’import d’aquestes deduccions és de 1.200 euros anuals cada una, excepte si es tracte de família nombrosa de caràcter especial és de 2.400 euros anuals.

Continua llegint «NOVES DEDUCCIONS EN LA DECLARACIÓ DE LA RENDA»