QUINS MODELS HE DE PRESENTAR EN EL RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTE DE L’ECOTAXA?

Els models a presentar en el cas de que vulguis anar per estimació directe en l’ecotaxa són:

– El model 017 d’alta abans d’inici d’activitats.

– En el cas en que estiguis donat d’alta en el règim d’estimació objectiva de l’Ecotaxa, s’ha de presentar el model 017 de renúncia a aquest règim en el mes de desembre.

– Cada trimestre s’ha de presentar el model 700 amb les quotes recaptades. S’ha de presentar un model per cada establiment turístic. El termini de presentación acaba dia 20 del mes següent al trimestre que es declari, sense excepció. S’ha de pagar per via electrònica i encara que no s’hagui recaptat cap import, s’ha de presentar la liquidació, en aquest cas, negativa.

– Cada any s’ha de presentar el model 790 que es una declaració informativa resum anual dels models 700. També s’ha de presentar un model per cada establiment turístic i el termini finalitza dia 31 de gener de l’any següent al període que correspongui la declaració.

ES PODEN DEDUÏR LES QUOTES DE LLOGUER NO COBRADES?

Els saldos de dubtós cobrament són deduïbles del lloguer d’immobles sempre que es doni alguna d’aquestes circumstàncies:

  • Quan el deutor es trobi en una situació de concurs.
  • Quan entre la primera gestió de cobrament i la finalització del període impositiu haguin passat més de 6 mesos.

És a dir, el período impositiu de la declaració de la renda finalitza el 31 de desembre, per tant, totes les quotes incobrades de gener a juny es poden deduir a l’any en curs, en canvi, les quotes incobrades de juliol a desembre s’han de deduir l’any següent. En el cas, en que una quota incobrada de gener a juny no s’hagui deduït l’any que pertocava, no es pot deduïr l’any següent sino que s’ha de fer una declaració complementaria. Es possible que en el moment en que sigui deduïble un saldo de dubtós cobrament, l’immoble no estigui llogat, en aquest cas, es pot produir un rendiment negatiu. En el cas de que un saldo dubtós es cobri després d’haver estat deduït, s’ha d’ingressar en l’exercici que s’ha cobrat.